खुला स्थानमा शौच गर्ने पक्राउ

Written by  Published in समाचार Wednesday, 14 December 2016 10:59
Rate this item
(0 votes)

sn}of, @( d+l;/ .

 

          af/fsf] lkk|f9L @ df v'Nnf :yfgdf zf}r ug{] Ps hgf kqmfp k/]sf 5g\ . kqmfp kg{]df :yfgLo e'6f c+;f/L /x]sf] cfO{l8P;÷ r]s g]kfnsf Aof; k|;fb ;fxn] hfgsf/L lbP . laxfg v'Nnf :yfgdf zf}r u/L /x]sf] cj:yfdf lgu/fgL ;ldltn] c+;f/LnfO{ kqmfp u/]sf] xf] . ;z:q k|x/L lg/LIfs /fdh+u >]i7, /fhlszf]/ k+l8t nufotsfn] laxfg lgu/fgL a9fPsf x'g\ . 

Read 827 times
Login to post comments

अन्तरवार्ता

फागुनपछि ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन हुन्छ

फागुनपछि ‘राष्ट...

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस...

ओलीको कामबाट हामी निराश भयौं

ओलीको कामबाट हा...

गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका केन्द्रीय कम...

भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउन उत्साहित गरौं

भारतीय नागरिकला...

दीपकराज जोशी विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्...

चीनबाट तेल ल्याउन सम्भव छ, तर सरकारको होमवर्क छैन

चीनबाट तेल ल्या...

चिरञ्जीवी पौडेल भारतको नाकाबन्दीले देशभ...